Branżowa Szkoła I stopnia

Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019

dostępny na stronie startowej od 20 lipca 2018r.
gify malarz         Branżowa Szkoła I stopnia

                                   klasy wielozawodowe

 

Okres nauki:
3 lata
Podbudowa:
gimnazjum.

Uczniowie podpisują z wybranym zakładem pracy umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, uzyskując status pracownika młodocianego.

Przedmioty ogólne i zawodowe:
uczniowie klas wielozawodowych odbywają w szkole kształcenie tylko w zakresie przedmiotów ogólnych, natomiast kształcenie zawodowe (zgodnie z wybranym zawodem) realizują na kursach dokształcających, które odbywają się w upoważnionych ośrodkach dokształcania zawodowego ( 4 tygodnie w każdym roku nauki). Na dokształcanie zawodowe szkoła kieruje uczniów na podstawie harmonogramu kursów, opracowanego przez Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy.

Egzamin zawodowy:
elementem kończącym cykl nauczania w danym zawodzie jest świadectwo czeladnicze, lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe uzyskany po zdaniu egzaminu zawodowego.

Zatrudnienie:
zgodne z wybraną specjalnością zakłady produkcyjne i usługowe w kraju i za granicą. Zdobyte w szkole umiejętności umożliwiają również podjęcie własnej działalności gospodarczej..

Wykaz dokumentów, które należy złożyć w celu przyjęcia do  Branżowej Szkoły I stopnia:

  • zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające przyjęcie na praktyczną naukę zawodu,
  • orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (skierowanie do lekarza medycyny pracy wydaje zakład pracy)
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub kopię świadectwa i zaświadczenia poświadczone przez dyrektora gimnazjum.