NIE POZWÓL, ABY STRACH PRZED TABELKAMI, OBLICZENIAMI ZABLOKOWAŁ TWOJA KARIERĘ EKONOMISTY. PRZYJDŹ DO NAS.kalkulator.gif

Technik ekonomista

Wykaz podręczników:

 

 

 

Zawód: TECHNIK EKONOMISTA (okres nauki: 4 lata kończący się maturą i egzaminem zawodowym) 

Tytuł zawodowy: technik ekonomista 

Podbudowa programowa: gimnazjum 

Program nauczania obejmuje: przedmioty ogólnokształcące  oraz blok przedmiotów zawodowych realizowanych na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu. Ukierunkowuje to naukę na działania praktyczne ucznia i wykorzystanie zdobytej wiedzy w bezpośrednim działaniu.

Uczniowie w III roku nauki odbywają, organizowaną przez szkołę, miesięczną praktykę zawodową w przedsiębiorstwach państwowych, prywatnych i spółdzielczych. Pod  koniec 2 i 4 roku nauki odbywa się egzamin zawodowy nadający tytuł technika ekonomisty 

Zatrudnienie: Kształcenie w zawodzie technika ekonomisty daje możliwość podejmowania pracy w komórkach finansowych, księgowych i organizacyjnych przedsiębiorstw, banków, urzędów skarbowych, instytucji ubezpieczeniowych i innych podmiotów gospodarczych. Zdobyte w szkole umiejętności umożliwiają również podjęcie własnej działalności gospodarczej. 

Dalsze kształcenie:w szkołach policealnych i na studiach.

Technik ekonomista to zawód atrakcyjny, popularny i poszukiwany na rynku pracy ze względu na zatrudnienie na wszystkich stanowiskach pracy w małych podmiotach gospodarczych, jak również na innych stanowiskach, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości.

W czteroletnim cyklu kształcenia przygotowywany będziesz do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • obliczania podatków,
  • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
  • prowadzenia rachunkowości,
  • wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Jeśli chcesz zdobyć dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe musisz zdać 2 egzaminy:

  • A.35. – Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.
  • A.36. - Prowadzenie rachunkowości.

Technik ekonomista odbywa praktyki zawodowe w wymiarze 6 tygodni w cyklu kształcenia w urzędach administracji publicznej, bankach, urzędach skarbowych.

Technik ekonomista organizuje pracę biura firmy, oblicza wskaźniki niezbędne do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy, analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku, samodzielnie wykonuje lub organizuje zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu i przede wszystkim sprzedaży towarów i usług, dobiera i oblicza wskaźniki określające kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa (wskaźniki rentowności, płynności, zadłużenia, wypłacalności, struktury bilansu, pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym itd.). Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika ekonomistę należy m.in. samodzielne wykonywanie, lub współdziałanie przy wykonywaniu, czynności związanych z organizacją i przygotowywaniem procesów: zaopatrzenia, magazynowania, transportu, a przede wszystkim sprzedaży produktów (w tym usług) w różnych podmiotach gospodarczych, także prowadzenie prac związanych z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową, sprzedażą produktów, księgowością i gospodarką finansową podmiotów gospodarczych jak również wykonywanie typowych prac biurowych.

Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy w małych podmiotach gospodarczych, jak również na innych stanowiskach, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości.

Zawód technik ekonomista należy do grupy zawodów, w których bardzo ważne są relacje między ludźmi. Dlatego w procesie dydaktyczno-wychowawczym kładziemy nacisk na kształtowanie przede wszystkim takich cech i postaw jak: komunikatywność, uczciwość, rzetelność, dokładność, odpowiedzialność i systematyczność w działaniu oraz pewnych nawyków, jak np. zamiłowanie do porządku.

Kształcenie w zawodzie technik ekonomista z jednej strony zapewnia osiągnięcie kwalifikacji właściwych dla tego zawodu, z drugiej oznacza wyposażenie absolwenta w taki zakres wiedzy i umiejętności o charakterze ogólnokształcącym i ogólnoekonomicznym, który pozwoli na szybkie przekwalifikowanie się lub uzupełnienie posiadanych kwalifikacji. Umiejętności te przygotowują absolwenta nie tylko do wykonywania typowych dla tego zawodu zadań, lecz także na podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek.

ZWIĘKSZ SWOJE SZANSE NA RYNKU PRACY